Astrologen zijn het bijna unaniem eens over het feit dat de oorsprong van de astrologie ligt in Babylonië (ook wel 'tweestromenland' genoemd: het gebied tussen de Tigris en de Eufraat, waar zich het huidige Irak bevindt). Wellicht is dat het enige waar ze wel eens gelijk in konden hebben. Vanuit Babylonië werd de kennis doorgegeven aan China, India en het Westen, waar verschillende, onderling met elkaar verbonden astrologische scholen ontstonden. De eerste horoscoop die op een serieuze wijze de astrologische principes tot uitdrukking brengt stamt uit het jaar 409 voor Christus.

Wanneer we Genesis 11 lezen ontdekken we dat in die tijd alle volken èèn taal spraken. Toen het volk zich vestigde in het land Sinear (wat later Babylonië zou gaan heten) waren ze wellicht van plan om van daaruit èèn wereldheerschappij uit te voeren. In Genesis 11:4-5 lezen we:"Ook zeiden zei: Welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren, waarvan de top tot de hemel reikt, en laten wij ons een naam maken opdat wij niet over de hele aarde verstrooid worden." Interessant om te weten is dat men met 'een toren die tot in de hemel reikte' bedoeld kan hebben: een toren van waaruit men de sterren kon bestuderen en aan de hand daarvan voorspellingen te kunnen doen.


In Mesopotamië, de streek waarin Babylon lag, dacht de bevolking dat elke stad of dorp beschermd werd door zijn eigen god. De tempel- de ZIGGURAT- was zowel het centrum van de aanbidding van hun goden, als het centrum van iedere stad.

Rond het jaar 2000 v.C. begonnen tempelbouwers met de bouw van een 'verbinding tussen hemel en aarde'. Deze constructies waren grote, pyramidevormige torens waarvan de tempel op het hoogste punt werd gebouwd. De ziggurats werden gebouwd met tichels (Gen. 11:3), (dat zijn plateauvormige stenen) waardoor er een groot aantal terrrasvormige verdiepingen gebouwd kon worden.De bevolking van Mesopotamië geloofde dat deze pyramidevormige tempels de hemel met de aarde verbonden. Sterker nog: De ziggurat in Babylon stond bekend als Etemenankia, oftewel:"Het huis met het platform tussen hemel en aarde".

Hoe God over de aanbidding van die sterren en Goden dacht wordt duidelijk in Gen.11:5-9. God zegt daarin feitelijk dat het kwaad niet meer in toom kan worden gehouden wanneer alle macht in handen is van èèn dictator. Want dat was precies de bedoeling van de Babyloniërs; Nimrod, de eerste werelddictator was immers leider van het Toren-van-Babel-project en er mag geen twijfel over zijn dat hij via dit religieuze bolwerk van Babylon wilde bereiken wat elke dictator wil bereiken: de alleenheerschappij over de hele wereld.

Zelfs hedendaagse astrologen zijn het hier over eens, getuige onderstaand fragment uit een artikel van een paranormale website over astrologie:

"In de prille oudheid beperkten veel astrologen zich tot het formuleren van eenvoudige voorspellingen, maar of die eenvoud kenmerkend was voor de astrologiebeoefening in zijn geheel is niet bekend, omdat de kennis waar die mening is op gebaseerd vooral afkomstig is van materiaal dat afkomstig is uit paleizen van koningen en regenten, die alleen geinteresseerd waren in die aspecten van de astrologie die nuttig konden zijn voor de stabilisering en bevestiging van hun machtsposities."


Het vernietigen van de toren van Babel en het verspreiden van de bevolking over de gehele aarde,door het volk verschillende talen te geven, toont aan dat God, vóór de terugkeer van de Vredevorst, Jezus Christus, geen internationale wereldregering wenst. Immers, in openbaringen 17 verklaart Johannes, aan de hand van een visioen van God, dat hem de toekomst laat zien dat er èèn wereldreligie zal komen die alle andere valse religies in zich verenigd heeft;
" De engel nam mij mee naar de woestijn. Daar zag ik een vrouw op een rood beest zitten. Het beest had zeven koppen en tien horens en zijn lijf stond vol met scheldnamen tegen God. De vrouw had dieprode kleren aan en was behangen met gouden sieraden, edelstenen en parels. In haar hand hield zij een gouden beker vol met gruwelijke en onreine dingen van haar ontucht. Op haar voorhoofd stond een geheime naam geschreven: "HET GROTE BABYLON, DE MOEDER VAN ALLE HOEREN EN VAN ALLE GRUWELIJKHEDEN IN DE WERELD" (Openb. 17:3 Vert. "Het Boek").

Het woord "Hoer" wordt hier bedoeld als 'de grote overspelige' Deze overspelige belijdt zijn trouw aan God, maar aanbidt een afgodisch religieus stelsel.

Dat God het raadplegen van de sterren en alles wat daaruit voortvloeit verafschuwd wordt duidelijk in verschillende bijbelpassages.
Jes. 47:13-14 : "Gij (Babel) hebt u afgesloofd met uw vele plannen; laten nu opstaan en u redden, zij die de hemel indelen, die de sterren waarnemen, die maand voor maand doen weten wat u overkomen zal. Zie, zij zijn als stoppelen die het vuur verbrandt, zij kunnen hun leven niet redden uit de macht der vlammen; het is geen kolengloed om zich bij te warmen, geen vuur om daarbij te zitten."

In Daniël 2:2 kunnen we lezen hoe koning Nebukadnessar gebood om de geleerden(schriftgeleerden die belast waren met de zorg voor de 'heilige' boeken over magie, astrologie en zwarte kunst, die vanaf de verwoesting van Babel van generatie op generatie waren overgegaan), de bezweerders(die geloofden dat zij met allerlei spreuken en mompelende gezangen de duivel konden uitdrijven), de tovenaars(die verscheidene kunsten konden imiteren die Mozes aan het Egyptische hof had verricht-zie Exod. 7:11) en de Chaldeeën(astrologen) zou roepen om zijn droom te verklaren. Echter, geen van allen kon een bevredigend antwoord geven. Alleen Daniël bewees een waar profeet van God te zijn toen hij in staat was te vertellen wat de koning had gedroomd en vervolgens daar uitleg aan gaf. Daardoor ontmaskerde Daniël al die anderen als bedriegers.

In Deuteronomium 18:10-12 staat het zelfs letterlijk:
"Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar(astrologie is sterrenwichelarij), uitlegger van voortekenen, of tovenaar, geen bezweerder, niemand, die de geest van een dode of een waarzeggende geest raadpleegt. Want ieder die deze dingen doet, is de Here een gruwel, en ter wille van deze gruwelen drijft de Here, uw God, hen voor u weg."

Lees ook eens: 2 Kon. 23 en Openb. 18:23

En dan hebben we het hier niet alleen (meer) over astrologie. vanuit het perspectief van de astrologie zijn er ontelbare andere stromingen uit voortgevloeid; New Age, Wicca, Boeddhisme, Hindoeisme noem maar op. En steeds makkelijker wordt er gezegd:"Ach, het gaat toch allemaal maar om èèn ding: Het goddelijke te onderscheiden". Maar daarin schuilt nu juist het gevaar. Het 'samensmelten' van al die religies tot èèn religieuze wereldorde. Is het allemaal wel zo onschuldig? Wanneer we het volgende lezen moeten we tot een ontkennende conclusie komen:

"De tien horens van het beest zijn tien koningen die nog aan de macht zullen komen. Zij zullen maar èèn uur (èèn uur is zeven jaar, dus in de zeven jaren van de grote verdrukking), samen met het beest. Hun enige doel zal zijn hun macht en gezag aan het beest over te dragen. Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar die oorlog verliezen"(Openb. 17:12 vert. "Het Boek").

Volgens 'kenners' is astrologie op zoek naar de waarheid, ook als die waarheid niet in de morele denkkaders van ideologen past. Daarom is volgens hen de astrologie een echte wetenschap, een poging de werkelijkheid te begrijpen, zonder daarbij gehinderd te worden door niet-wetenschappelijke belemmeringen en beperkingen.

Echter, in het verleden, heden en toekomst was, is en zal er maar èèn bron van waarheid zijn die je de mogelijkheid biedt om de waarheid te kennen èn te begrijpen, zonder daarbij gehinderd te worden door een horoscoop die bepaald hoe je de rest van je leven invult:


Over astrologie, een poging tot uitleg...
Voor en zij-aanzicht van een ziggurat met bovenop de tempel/sterrenwacht
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
De Bijbel, het Woord van God!
Bron: Probe Ministries
Vertaling:©2002 Het Zoutvat
HOME